សារអេឡិចត្រូនិច
បាល់ទាត់ពិភពលោក :   

ទស្សទាយការប្រកួត

ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Brazil
Croatia
23:00
Mexico
Cameroon
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ សៅរ៏ ទី ១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
02:00
Spain
Netherlands
05:00
Chile
Australia
23:00
Colombia
Greece
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
08:00
Côte d'Ivoire
Japan
02:00
Uruguay
Costa Rica
05:00
England
Italy
23:00
Switzerland
Ecuador
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
02:00
France
Honduras
05:00
Argentina
Bosnia-Herzegovina
23:00
Germany
Portugal
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
02:00
Iran
Nigeria
05:00
Ghana
USA
23:00
Belgium
Algeria
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
02:00
Brazil
Mexico
05:00
Russia
Korea Republic
23:00
Australia
Netherlands
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ព្រហស្បត្ត៏ ទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
05:00
Cameroon
Croatia
02:00
Spain
Chile
23:00
Colombia
Côte d'Ivoire
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
02:00
Uruguay
England
05:00
Japan
Greece
23:00
Italy
Costa Rica
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ សៅរ៏ ទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
02:00
Switzerland
France
05:00
Honduras
Ecuador
23:00
Argentina
Iran
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
02:00
Germany
Ghana
05:00
Nigeria
Bosnia-Herzegovina
23:00
Belgium
Russia
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
02:00
Korea Republic
Algeria
05:00
USA
Portugal
23:00
Australia
Spain
23:00
Netherlands
Chile
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Cameroon
Brazil
03:00
Croatia
Mexico
23:00
Italy
Uruguay
23:00
Costa Rica
England
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Japan
Colombia
03:00
Greece
Côte d'Ivoire
23:00
Nigeria
Argentina
23:00
Bosnia-Herzegovina
Iran
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ព្រហស្បត្ត៏ ទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Honduras
Switzerland
03:00
Ecuador
France
23:00
USA
Germany
23:00
Portugal
Ghana
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Korea Republic
Belgium
03:00
Algeria
Russia
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ សៅរ៏ ទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
23:00
Brazil
Chile
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Colombia
Uruguay
23:00
Netherlands
Mexico
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Costa Rica
Greece
23:00
France
Nigeria
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Germany
Algeria
23:00
Argentina
Switzerland
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ពុធ ទី ២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Belgium
USA
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ សៅរ៏ ទី ៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Brazil
Colombia
23:00
Argentina
Belgium
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ សុក្រ ទី ៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
23:00
France
Germany
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Netherlands
Costa Rica
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ពុធ ទី ៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Brazil
Germany
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ព្រហស្បត្ត៏ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Netherlands
Argentina
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
03:00
Brazil
Netherlands
ម៉ោងប្រកួត ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
02:00
Germany
Argentina

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីការទស្សន៍ទាយបាល់ទាត់ពិភពលោក

អបអរសាទរ ដល់អ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ទស្សន៍ទាយបាល់ទាត់ពិភពលោក