សារអេឡិចត្រូនិច

អាកាសធាតុ


ទីតាំង :   

ក្រុងភ្នំពេញ

ម៉ោង សីតុណ្ហភាព ល្បឿនខ្យល់
ថ្ងៃអង្គារ 14-7 26-35 C E-9Km/H
ថ្ងៃអង្គារ 7-14 26-35 C E-9Km/H
ថ្ងៃពុធ 14-7 25-35 C SE-9Km/H
ថ្ងៃពុធ 7-14 25-35 C SE-9Km/H
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 14-7 23-32 C E-9Km/H
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 7-14 23-32 C NE-9Km/H