សារអេឡិចត្រូនិច

អាកាសធាតុ


ទីតាំង :   
 

ក្រុងភ្នំពេញ

ម៉ោង សីតុណ្ហភាព ល្បឿនខ្យល់