ថ្ងៃ ១ កើត ខែបុស្ស ព.ស.២៥៦១ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ