ថ្ងៃ ១ រោច ខែទុតិយាសាធ ព.ស.២៥៥៩ ឆ្នាំមមែ ឆស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ