ថ្ងៃ ៤ រោច ខែស្រាពណ៍ ព.ស.២៥៥៩ ឆ្នាំមមែ ឆស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ