ថ្ងៃ ៤ កើត ខែវិសាខ ព.ស.២៥៥៩ ឆ្នាំមមែ ឆស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ