ថ្ងៃ ៦ កើត ខែជេស្ឋ ព.ស.២៥៥៩ ឆ្នាំមមែ ឆស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ