ថ្ងៃ ៩ កើត ខែចេត្រ ព.ស.២៥៥៨ ឆ្នាំមមែ ឆស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ