ថ្ងៃ ៨ រោច ខែបុស្ស ព.ស.២៥៦០ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ