ថ្ងៃ ៤ រោច ខែកត្តិក ព.ស.២៥៥៩ ឆ្នាំមមែ ឆស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ