ថ្ងៃ ៥ កើត ខែមិគសិរ ព.ស.២៥៦០ ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ