ថ្ងៃ ១២ រោច ខែស្រាពណ៍ ព.ស.២៥៦១ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ