ថ្ងៃ ៣ កើត ខែផល្គុន ព.ស.២៥៦០ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ