ថ្ងៃ ១០ រោច ខែចេត្រ ព.ស.២៥៥៨ ឆ្នាំម្សាញ់ បញ្ចស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ