ថ្ងៃ ១១ រោច ខែចេត្រ ព.ស.២៥៦០ ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ