ថ្ងៃ ១២ កើត ខែមាឃ ព.ស.២៥៥៨ ឆ្នាំមមែ ឆស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ