ថ្ងៃ ៨ រោច ខែស្រាពណ៍ ព.ស.២៥៦០ ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ