ថ្ងៃ ១៥ រោច ខែអាសាធ ព.ស.២៥៥៨ ឆ្នាំមមី បញ្ចស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ