ថ្ងៃ ២ កើត ខែមាឃ ព.ស.២៥៥៩ ឆ្នាំមមែ សប្បស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ