ថ្ងៃ ៧ រោច ខែអស្សុជ ព.ស.២៥៦០ ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ