ថ្ងៃ ១២ រោច ខែស្រាពណ៍ ព.ស.២៥៥៨ ឆ្នាំមមី បញ្ចស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ