ថ្ងៃ ២ រោច ខែផល្គុន ព.ស.២៥៥៨ ឆ្នាំមមែ ឆស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ