សារអេឡិចត្រូនិច
កំប្លែង៖ មានតែខ្ញុំម្នាក់គត់!


សុខត្រលប់មកពីរៀនភ្លាមរត់ទាំងត្រហេបត្រហបទៅអួតប្រាប់ឳពុក៖
សុខៈ ប៉ាៗ! ងៃនេះ អ្នកគ្រូបានសួរសំណួរមួយ គ្មានអ្នកណាឆ្លើយទេ មានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងឆ្លើយ!
ប៉ាៈ អើ! កូនល្អផស់ប៉ា អាហ្នឹងទើបសមជាកូនប៉ា! ចុះអ្នកគ្រូសួរថាម៉េច?
កូនៈ គាត់សួរថា អ្នកណាខ្លះប្រលងធ្លាក់?
ប៉ាៈ...!!

http://i.everyday.com.kh/2015/8/8a66aeaa-7f32-48a2-962f-69d1f3b52ece.jpg