សារអេឡិចត្រូនិច
មានសមត្ថភាពពិសេសខុសគេ!


ឪពុក​និយាយ​ជាមួយ​កូនប្រុស​៖

ឪពុក:ប៉ា​មិន​ស្មានថា កូន​ប្រឡង​ធ្លា​ក់សោះ​!
កូនប្រុស​ធ្វើ​រំភើយ​:កូន​ប្រឡង​ធ្លាក់​មែន ប៉ុន្ដែ​កូន​បានដឹងថា កូន​មាន​សមត្ថភាព​ពិសេស​ម្យ៉ាង​
ឪពុក:សមត្ថភាព​អី​ទៅ​?
កូនៈកូន​មាន​ញ្ញាណ​ទី​6 ណា​ប៉ា​
ឪពុក:គឺ​ស្អី​ទៅ​? កូន​អាច​និយាយ​អោយ​ច្បាស់​ជាង​នេះ​បន្ដិច​បានទេ​!
កូនៈព្រោះ​កូន​ដឹង​ច្បាស់​ជាមុន​ថា ទោះយ៉ាងណា​ក៏​កូន​ប្រឡង​ធ្លាក់​ដែរ​!
ឪពុក: !?!