សារអេឡិចត្រូនិច
កុំមាត់ង្រៃ


មានថ្ងៃមួយមេចៃនិងកូនចៃមួយបាននិយាយគ្នាពីនេះពីនោះថា :
មេចៃ : កូនដឹងទេ…… ថាពេលណា ដែលជាពេលណាដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតពួកចៃយើងនេះ??
កូនចៃ​ : អត់ដឹងផងម៉ាក់!!!
មេចៃ : ចាំណា កូនត្រូវស្តាប់ម៉ាក់ ជាដំបូងគឺនៅពេលមនុស្សដើរចូលហាងកាត់សក់​

ដើម្បីកាត់សក់កូនត្រូវប្រញាប់រត់ឲ្យ​ លឿនទៅទំនៅគល់សក់ ធ្វើដូចនេះទើបគេមិនកាត់ដោយទាំងយើង។
កូនចៃ​ : ចុះបើគេកក់សក់វិញម៉ាក់??
មេចៃ : អញ្ចឹងកូនរត់ទៅទំនៅលើចុងសក់វិញ ដើម្បីកុំឲ្យត្រូវនឹងក្រចកឫជាប់នឹងចុងក្រក….!!!
កូនចៃ : ចុះបើគេអត់កាត់សក់ និងអត់កក់សក់វិញ​ ​តែគេគ្រាន់តែកោរសក់ហ៎ តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងមេចទៅម៉ាក់??
មេចៃ : គ្រាន់តែកោរសក់ហ្អេ!! ហឺអញដាក់ពីរពិលអាឡូវនឹងហើយ ម៉ៃថា “កុំឲ្យមាត់ចង្រៃពេក”៕