សារអេឡិចត្រូនិច
អួត​ទៅ​អួត​មក


ទស្សនាវដ្ដី​នារី​ ទទួល​បាន​សំបុត្រ​មួយ​ច្បាប់​របស់​អ្នក​អាន​​ដែល​សួរ​ពី​បញ្ហា​ផ្ទាល់​ខ្លួន ៖
- ខ្ញុំ​យក​ប្ដី​ប៉ះ​ចំ​ប្រុស​ប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ោច ។ គាត់​នោះ ​មួយ​ថ្ងៃ​ៗ​ប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ោច​អួត​តែ​ពី​រឿង​ប្រពន្ធ​មុន​របស់​ខ្លួន គួរ​ឱ្យ​ធុញ​បំផុត ។ សូម​ជួយ​ផ្ដល់​យោបល់​ខ្ញុំ​ផង តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច ?
លោក​ស្រី​និពន្ធ​នាយក​ទស្សនាវដ្ដី​ឆ្លើយ​វិញ ៖
- បើ​អញ្ចឹង​ ​អ្នក​នាង​ប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ោច​អួត​ពី​ប្ដី​អនាគត​វិញ​ទៅ ។  របៀប​ហ្នឹង​គេ​ហៅ​ថា​ពិសកម្ចាត់​ពិស ដឹង​ហើយ​នៅ?