សារអេឡិចត្រូនិច
ចាស់​ហើយ​មិន​ព្រម​ចាស់


ថ្ងៃមួយ ប្តីប្រពន្ធតាយាយអាយុ៦០ឆ្នាំ​ដូច​គ្នា។ អ្នក​ទាំង​ពីរ​ទៅ​កាប់​អុស​ក្នុង​ព្រៃ​ជ្រៅ ស្រាប់​តែ​បាន​ជួប​នឹង​កុមារ​ទេព។ កុមារ​ទេព​និយាយ​ទៅ​កាន់​តា​យាយ៖ ខ្ញុំ​អោយ​តា​យាយ ប្រាថ្នា​ម្នាក់​មួយ ចង់​បាន​អ្វី​និង​បាន​ដូច​បំណង។ មួយ​ជាតិ​នេះ យាយ​ស្គាល់​តែ​ផ្ទះ​ស្លឹក ហេតុនេះ យាយ​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​ផ្ទះ​វីឡា​នៅ​ម្ដង។ ឮ​ហើយ កុមារ​ទេព​ជប់​ផ្ទះ​វីឡា​ដ៏​ស្អាត​ជូន​យាយ​បាន​ដូច​ចិត្ត។ យាយ​រំភើប​ ឥត​ឧបមា ។

ចំណែក​តា​ តា​ចង់​បាន​ប្រពន្ធ​ក្មេង​ជាង​តា​៤២​ឆ្នាំ... តា​និយាយ។ ឮ​ហើយ​កុមារ​ ទេព​ជប់ភ្លាម ស្រាប់​តែ​តា​កើន​អាយុ​ដល់​១០២​ឆ្នាំ
លោក​តា???