សារអេឡិចត្រូនិច
ហេតុអ្វីបានជាឆ្កែគួរឱ្យស្រឡាញ់ជាងមនុស្សស្រីសុខា៖
- ឆ្កែមិនចេះក្បត់ម្ចាស់ ទោះជាយ៉ាងណានៅតែតាមអ្នកដែលស្រឡាញ់វា
- ឆ្កែមិនចេះនិយាយពី សទៅជាខ្មៅ ឬពីខ្មៅទៅជាស
- ឆ្កែមិនចេះង៉ិចង៉ដាក់អ្នកដែលវាស្រឡាញ់
- ឆ្កែមិនចេះនិយាយពាក្យផ្អែម
- ឆ្កែមិនចេះចង់បានកាដូក្នុងថ្ងៃបុណ្យពិសេសពិសេស

- ឆ្កែសប្បាយចិត្តពេលម្ចាស់វាស្រឡាញ់វា
- ឆ្កែមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីការស្រឡាញ់របស់ម្ចាស់វា
- ឆ្កែមិនចេះជេរប្រទិច ផ្តាសា ឬដៀលពេលបែកពីម្ចាស់ មិនដូចមនុស្សស្រី...
មិត្តសុខា ៖ អុញចឹង... ហ្ហែង មិនព្រមយកឆ្កែ..!??
សុខា៖ ....(@_@)