សារអេឡិចត្រូនិច
ប្រុសៗចាំតែខុស !


ពេលប្ដីចង់ធ្វើមេគ្រួសារ គេថាមិនទុកសិទ្ធិឱ្យនារី
ពេលប្ដីឱ្យប្រពន្ធធ្វើមេគ្រួសារ គេថាប្ដីហ្នឹងជាប្រុសងោះ ចាំស្រីដឹកមុខ
ពេលប្ដីធ្វើបាបប្រពន្ធ គេថាប្រុសអាងកម្លាំងបាយ ប្រើអំពើហិង្សា
ពេលប្ដីទ្រាំឱ្យប្រពន្ធវាយ ជេរធ្វើបាប គេថាជាប្រុសកំសាក
ពេលប្ដីក្បត់ចិត្តប្រពន្ធ គេថាអាប្រុសថោកទាប អាប្រុសក្បត់
ពេលប្រពន្ធក្បត់ប្ដី គេថាឱ្យប្ដីថា ជាអាវែក ទ្រាំឱ្យប្រពន្ធក្បត់
ហ៊ើយ.... ធ្វើម៉េក៏នៅខុសដែ យ៉ាប់ណាស់ ពួកប្រុសយើង !!