សារអេឡិចត្រូនិច
ចង់ទុកវែង


ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយនាចុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកគ្រូបានដើរឆែក មើលក្រចកដៃជើងរបស់សិស្សដើម្បីដាក់ពិន្ទុលើវិញ្ញាសា មួយដែលអ្នកគ្រូបានកំណត់ថា“អនាម័យនាំមកនូវសុខ ភាព”…

អ្នកគ្រូ ៖ សុភី! កាត់ខ្លីបានល្អណាស់ អ្នកគ្រូឲ្យ ១០ ពិន្ទុ!
សុភី ៖ អរគុណអ្នកគ្រូ!
អ្នកគ្រូ ៖ ឆ្លូញ ក៏កាត់បានខ្លីដែរ តែទុកសក់វែងពេក អ្នកគ្រូឲ្យ ៨ពិន្ទុ!
ឆ្លួញ ៖ អរគុណអ្នកគ្រូ!
អ្នកគ្រូ ៖ ចុះកល្យាណ ម៉េចក៏ទុកក្រចកវែងម្លេះ?
កល្យាណ ៖ ខ្ញុំចង់ទុកឲ្យវែងជាងអ្នកគ្រូ! ព្រោះក្រចកអ្នកគ្រូមិនសូវវែងផង ស្អាតយ៉ាង នេះហើយ ចុះទំរាំទុកវែងជាងនេះទៀត…អស់ទាស់តែម្ដង…
អ្នកគ្រូ ៖ !!!???