សារអេឡិចត្រូនិច
អំណោយថ្ងៃកំណើត


អ្នកទិញ ៖ ខ្ញុំចង់ទិញអាវរងាឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំ
អ្នកលក់ ៖ តើវាពាក់លេខប៉ុន្មានដែរអ្នកនាង?
អ្នកទិញ ៖ ខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយ
អ្នកលក់ ៖ ហេតុអ្វីបានជាមិននាំវាមកតែម្ដងទៅ?
អ្នកទិញ ៖ មិនបានទេ! ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់វា ខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានការភ្ញាក់ផ្អើល
អ្នកលក់ ៖ អុញ....!!!