សារអេឡិចត្រូនិច
បិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាង


មានស្រ្តីពីរនាក់កំពុងនិយាយគ្នាអំពីស្វាមីរបស់នាង។
មីងចាន់ ៖ “ អារឿនប្រសិនបើប្ដីរបស់ឯងបណ្ដើរស្រី ផ្សេងនៅតាមទីសាធារណៈហើយត្រូវឯងមើលឃើញ តើឯងត្រូវធ្វើម៉េចទៅ?”

មីងរឿន ៖ “ ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីទេគឺបិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាងទៅ!”
មីងចាន់ ៖ “ យី!ឯង ចិត្តធ្ងន់ណាស់ន៎ បើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងទៅប្រដៅអាតាកញ្ចាស់ហ្នឹងឲ្យដឹងដៃរបស់ ខ្ញុំម្ដងឲ្យដឹងថាយ៉ាងម៉េចឃើញខ្ញុំស្លូតចង់បានដៃ”
មីងរឿន ៖ អាចាន់!ឯងគិតខុសហើយ បិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាងនោះគឺតំរង់”
មីងចាន់ ៖ “ អុញ!មើលវាសាហាវជាងឯងទៅទៀត!! “