សារអេឡិចត្រូនិច
ប្រពន្ធ Vs. ខ្លា!


បុរស២នាក់នាំគ្នានិយាយដើមប្រពន្ធនិយាយចុះឡើង បុរស ក ក៏បានសួរបុរស ខ ពីប្រពន្ធរបស់បុរស ខ។
បុរស​ ក៖ នែមិចហើយប្រពន្ធឯងកាចទេវើយ?

បុរស ខ៖ ចាំបាច់ឆ្ងល់អីវើយកាចជាងខ្លាទៅទៀត

បុរស ក៖ មែនក៏អី?ចុះបើមានខ្លាចេញម៉ោ ឯងជួយនរណាមុនវើយ?

បុរស ខ៖ យី!បើអាខ្លាហ្នឹងវាមិនដឹងងាប់អោយវាហក់សាកជាមួយប្រពន្ធអញទៅ!