សារអេឡិចត្រូនិច
បើកទ្វារអោយអ្នកណាមុន ?


សំលាញ់២នាក់ និយាយគ្នា
សំលាញ់ទី១: បើសិនជាឆ្កែរបស់ឯងកំពុងតែព្រុសនៅ មាត់ទ្វារក្រោយផ្ទះចំនែកញ្ញាសិចស៊ីម្នាក់ ឈ្មោះ  scorder កំពុងតែ ស្រែកជំទាលនៅមាត់ទ្វារមុខផ្ទះអោយ
ឯងបើកទ្វារអោយ តើឯងនឹងបើកទ្វារអោយអ្នកណាមុន?
សំលាញ់ទី២: ខ្ញុំនឹងបើកទ្វារអោយឆ្កែចូលមុន
សំលាញ់ទី១: អ្ហាហ៍ ហេតុអី?
សំលាញ់ទី២: ឯងដឹងទេ ស្រីម្នាក់ឯងស្គាល់ហ្នឹង ធ្លាប់ជាចោរ ...!!
សំលាញ់ទី ២៖ ហាស៎.....! ថាម៉េច